1. Juridisk information och godtagande

Vi informerar er om att, i enlighet med artikel 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSICE), identifierande uppgifter för det företag som ansvarar för denna webbplats är:

Den sociala anledningen:

HEM ANDALU LIVING SCA

NIF:

F93561579

Adress:

AVENIDA CASTILLA PEREZ 64, , Nerja (Málaga)

Telefon:

648 93 70 67

Email:

cecilia@andaluliving.com

Uppgifter om registret:

 

Användningen av webbplatsen innebär att de allmänna villkoren i den publicerade versionen uttryckligen och fullständigt godtar de allmänna villkoren vid den tidpunkt då användaren har tillgång till den, utan att det påverkar några särskilda villkor som kan gälla för vissa av de särskilda tjänsterna på webbplatsen.

Tillgång till webbplatsen är kostnadsfri med undantag för kostnaden för att ansluta via telenätet som tillhandahålls av den åtkomstleverantör som användarna har anlitat. Vissa tjänster är exklusiva för våra kunder och deras tillgång är begränsad.

Användningen av webbplatsen attribut användarstatus för webbplatsen (nedan kallad "Användare") och innebär godkännande av alla villkor som ingår i detta juridiska meddelande. Tillhandahållandet av webbplatstjänsten är begränsat till den tidpunkt då användaren är ansluten till webbplatsen eller till någon av de tjänster som tillhandahålls genom den. Därför måste användaren noggrant läsa detta rättsligt meddelande vid vart och ett av de tillfällen då han avser att använda webbplatsen, eftersom detta och dess användningsvillkor i detta juridiska meddelande kan ändras.

Vissa webbplatstjänster som är tillgängliga för Internet-användare eller som är exklusiva för kunder som tillhör HOME ANDALU LIVING SCA kan omfattas av särskilda villkor, föreskrifter och instruktioner som, om sådana finns, ersätter, fyller i och/eller ändrar detta juridiska meddelande och måste godkännas av Användaren innan den påbörjar tillhandahållandet av motsvarande tjänst.

 

2. Immateriell och industriell äganderätt.

Denna webbplats och innehållet i den hus skyddas av den nuvarande lagstiftningen om immateriella rättigheter. HOME ANDALU LIVING SCA har alla immateriella och industriella äganderätter på din webbplats, liksom de element som finns däri. Det är därför uttryckligen förbjudet att mångfaldigande, distribuera, offentlig kommunikation och omvandling av hela eller delar av innehållet på denna webbplats för kommersiella ändamål, på något medium och på något tekniskt sätt, utan uttryckligt tillstånd för HEM ANDALU LIVING SCA

2.1 Villkor.

Varumärken, varumärken eller särskiljande kännetecken tillhör HOME ANDALU LIVING SCA eller tredje man, utan att tillgång till webbplatsen anses ge de ovannämnda varumärkena, handelsnamnens och/eller särskiljande kännetecken rätt. Alla produkter och tjänster på dessa sidor som inte ägs av HOME ANDALU LIVING SCA är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare och erkänns som sådana av vårt företag. De visas bara på HOME ANDALU LIVING SCA webbplats i syfte att främja och samla in information. Dessa ägare kan begära ändring eller radering av den information som tillhör dem.

 

3. Användarvillkor för webbplatsen

3.1 Allmänt

Användaren är skyldig att använda webbplatsen på rätt sätt i enlighet med lagen och detta juridiska meddelande. Användaren ska vara ansvarig gentemot HOME ANDALU LIVING SCA eller tredje part för eventuella skador som kan uppstå till följd av överträdelsen av denna skyldighet. Det är uttryckligen förbjudet att använda webbplatsen i syfte att påverka hem ANDALU LIVING SCA:s eller tredje parts egendom eller intressen eller på annat sätt överbelastning, skada eller inaktivera nätverk, servrar och annan datorutrustning (hårdvara) eller dator produkter och tillämpningar (programvara) av HOME ANDALU LIVING SCA eller tredje part.

3.2 Innehållet

Användaren åtar sig att använda innehållet i enlighet med lagen och detta juridiska meddelande, samt med andra villkor, förordningar och instruktioner som i förekommande fall kan tillämpas i enlighet med klausul 1. Som ett uttryck ska Användaren avstå från att

-Reproducera, kopiera, distribuera, göra tillgänglig, offentligt kommunicera, omvandla eller ändra innehållet utom i fall som godkänts av lag eller uttryckligen godkänts av HOME ANDALU LIVING SCA eller av vilka han eller hon har äganderätt till exploateringsrättigheterna i hans eller hennes fall.

-Reproducera eller kopiera för privat bruk Innehåll som kan betraktas som programvara eller databas i enlighet med gällande immaterialrätt, samt deras offentliga kommunikation eller göra tillgänglig för tredje part när sådana handlingar nödvändigtvis omfattar reproduktion av användaren eller en tredje part.

-Extrahera och/eller återanvända hela eller en väsentlig del av webbplatsens innehåll samt de databaser som HOME ANDALU LIVING SCA gör tillgängligt för användare.

3.3 Introduktion av länkar till webbplatsen

Internet-användare som vill ange länkar från sina egna webbsidor till webbplatsen måste uppfylla de villkor som beskrivs nedan utan kunskap om samma undviker det ansvar som följer av lagen: Länken kommer endast att länka till hemsidan eller huvudsidan i Vi bsite men kommer inte att kunna reproducera den på något sätt (online länkar, kopia av texter, grafik, etc)

Det ska under alla omständigheter förbjudas att, i enlighet med tillämplig lagstiftning och som gäller när som helst, upprätta ramar eller ramar av något slag som omger webbplatsen eller tillåta visning av innehållet via andra Internetadresser än Webbplats och, i alla fall, när de ses i samband med innehåll utanför webbplatsen på ett sådant sätt att: (I) producerar, eller kan producera, fel, förvirring eller bedrägeri hos användare om den verkliga källan till tjänsten eller innehållet; (II) är en jämförelsehandling eller orättvis imitation. (III) tjänar till att dra nytta av ryktet om varumärket och prestigen hos HOME ANDALU LIVING SCA. eller (IV) på annat sätt är förbjudet enligt gällande lagstiftning.

Inga falska, felaktiga eller felaktiga uttalanden om HOME ANDALU LIVING SCA, dess partners, anställda, kunder eller kvaliteten på de tjänster som den tillhandahåller kommer att göras från länksidan.

I inget fall kommer det att uttryckas på sidan där länken home andalu living sca har gett sitt samtycke till införandet av länken eller som på annat sätt sponsrar, samarbetar, verifierar eller övervakar avsändarens tjänster finns.

Det är förbjudet att använda något konditorerat, grafiskt eller blandat märke eller något annat särskiljande tecken på HOME ANDALU LIVING SCA på avsändarens sida utom i fall som är tillåtna enligt lag eller uttryckligen godkänts av HOME ANDALU LIVING SCA och när så är tillåtet, i dessa fall, en direkt länk till webbplatsen på det sätt som anges i denna klausul.

Den sida som upprättar länken måste troget följa lagen och får i vilket fall som helst inte ha eller länka till innehållet i sina egna eller tredje parter som: (I) är olagliga, skadliga eller strider mot moral och moral (pornografisk, våldsam, rasistisk, etc.); (II) inducera eller kan inducera i Användaren den falska uppfattningen att HOME ANDALU LIVING SCA prenumererar, stöder, följer eller på något sätt stöder, idéer, manifestationer eller uttryck, lagliga eller olagliga, av avsändaren; III) är

olämpligt eller irrelevant för home andalu living sca:s verksamhet med tanke på platsen, innehållet och temat på avsändarens webbplats.

 

4. Ansvarsfriskrivning

4.1 Information

Tillgång till webbplatsen innebär inte en skyldighet från HOME ANDALU LIVING SCA att kontrollera sanningshalten, noggrannhet, tillräcklighet, lämplighet, lämplighet, fullständighet och aktualitet för den information som tillhandahålls genom den. Innehållet på denna sida är av allmän karaktär och utgör inte på något sätt tillhandahållandet av en juridisk rådgivningstjänst eller av något slag, och därför är sådan information otillräcklig för att Användaren ska kunna fatta personliga beslut eller affärsbeslut.

HOME ANDALU LIVING SCA ska inte hållas ansvarig för beslut som fattas på grundval av den information som lämnas på webbplatsen eller för eventuella skador som användaren eller tredje part lidit i samband med åtgärder som enbart grundar sig på den information som erhållits på Webbplats.

4.2 Från tjänstens kvalitet

Tillgång till webbplatsen innebär inte skyldigheten för HOME ANDALU LIVING SCA att kontrollera frånvaron av virus, maskar eller något annat skadligt datorelement. Användaren ska under alla omständigheter ansvara för tillgången till lämpliga verktyg för detektering och desinfektion av skadlig programvara. HOME ANDALU LIVING SCA ansvarar inte för skador på datorutrustning för användare eller tredje part under tillhandahållandet av webbplatstjänsten.

4.3 Tillgänglighet för tjänsten

Tillträde till webbplatsen kräver tjänster och leveranser från tredje part, inklusive transport via telekommunikationsnät vars tillförlitlighet, kvalitet, kontinuitet och drift inte motsvarar HOME ANDALU LIVING SCA Följaktligen, tjänster som tillhandahålls via webbplatsen kan avbrytas, annulleras eller göras otillgängliga före eller samtidigt med tillhandahållandet av webbplatstjänsten.

HOME ANDALU LIVING SCA ansvarar inte för eventuella skador eller skador av något slag som produceras på Användaren och som orsakar fel eller kopplar från i telekommunikationsnäten som orsakar avstängning, annullering eller avbrott i webbplatstjänsten under eller tidigare tilltillhandahållande av webbplatsen.

4.4 Innehåll och tjänster som är länkade via webbplatsen

Åtkomsttjänsten till webbplatsen innehåller tekniska länkenheter, kataloger och till och med sökverktyg som gör det möjligt för användaren att komma åt andra webbsidor och webbplatser (nedan kallade länkade webbplatser). I dessa fall fungerar HOME ANDALU LIVING SCA som leverantör av förmedlingstjänster i enlighet med artikel 17 i lag 34/2002, den 12 juli, om informationssamhällets och den elektroniska handelns tjänster (LSSI) och kommer endast att ansvara för innehållet och tjänsterna som tillhandahålls på de länkade webbplatserna i den mån den har effektiv kunskap om olagligheten och inte har avaktiverat kopplingen med vederbörlig omsorg. I händelse av att användaren anser att det finns en länkad webbplats med olagligt eller olämpligt innehåll, kan han / hon meddela den till HOME ANDALU LIVING SCA i enlighet med förfarandet och de effekter som fastställs i paragraf 6, utan att detta meddelande medför skyldigheten att ta bort motsvarande länk.

Under inga omständigheter bör förekomsten av länkade webbplatser förutsätta att det finns avtal med ansvariga personer eller innehavare av dessa, eller rekommendation, främjande eller identifiering av HOME ANDALU LIVING SCA med demonstrationer, innehåll eller tjänster tillhandahålls.

HOME ANDALU LIVING SCA känner inte till innehållet och tjänsterna på de länkade webbplatserna och är därför inte ansvarig för de skador som orsakas av olagligheten, kvaliteten, föråldrade, otillgänglighet, fel och användbarhet av innehållet och/eller tjänsterna på de länkade webbplatserna eller någon annan skada som inte direkt kan tillskrivas HOME ANDALU LIVING SCA.

5. Dataskydd.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

- Den skall också förse den titel som styrker rättighetshavarens rätt och, i förekommande fall, äganderätten att agera på innehavarens vägnar när han är en annan person än den person som kommunicerar rättigheterna.

-Uttryckligt uttalande om att uppgifterna i fordran är korrekt Hem andalu Living SCA:s mottagande av det meddelande som föreskrivs i denna klausul får inte, i enlighet med bestämmelserna i LSSI, innebära effektiv kunskap om den verksamhet och/eller det innehåll som anges av kommunikatören.

Den skall också förse den titel som styrker rättighetshavarens rätt och, i förekommande fall, äganderätten att agera på innehavarens vägnar när han är en annan person än den person som kommunicerar rättigheterna. Uttryckligt uttalande om att informationen i påståendet är korrekt.

7.

Alla anmälningar och meddelanden som görs av parterna skall vara giltiga i enlighet med de medel som tillåts enligt lag. De som rör denna webbplats ska anses vara effektiva, för alla ändamål, om de görs via själva webbplatsen.

8. Ändringar

HOME ANDALU LIVING SCA förbehåller sig rätten att göra några ändringar på sin webbplats utan föregående meddelande, kan ändra, ta bort eller lägga till både innehållet och tjänsterna som tillhandahålls genom den och det sätt på vilket de presenteras. Å andra sidan kan dessa villkor ändras när som helst. Ändringarna träder i kraft från och med den dag då de offentliggörs.

9.

Detta rättsliga meddelande regleras i var och en av dess ytterligheter enligt spansk lag så länge som tillämplig lag tillåter upphävande av den etablerade rättsliga jurisdiktionen, är det utsett som behörighet att lösa eventuella tvister, domstolarna i Málaga, uttryckligen avsäga användaren till någon annan jurisdiktion som kan motsvara.